HUMERUSFRAKTURER

Se e-Dok

Behandlingen afhænger af om det drejer sig om voksne eller børn

Voksne

Proksimale humerus frakturer:
(Se desuden Dansk Selskab for Skulder Albue Kirurgi DSSAK retningslinje)


Frakturer med beskeden dislokation kan i vidt omfang behandles konservativt. Mere dislocerede frakturer (> ½ knoglebreddes ad latus forskydning, >45 vinkelfejlstilling og/eller > 1 cm forskydning af tuberculumfragmenter) bør behandles operativt ved yngre patienter. Hos unge aktive patienter accepteres mindre dislokation end ovenfor anført. Operation med hemialloplastik har gennem mange år været betragtet som gylden standard for ældre patienter med 4-partsfrakturer, men der findes ikke evidens for at dette er bedre end konservativ behandling. Patientens alder og almentilstand, herunder eventuel misbrugsproblematik skal altid tages med i betragtning når operationsindikation stilles.

Konservativ behandling

Almindelig mitella eller collar’n cuff 3 uger. Helt udislocerede frakturer: Kan afsluttes fra Skadestuen til egen læge med råd om genoptræning inden for smertegrænsen. Mere dislocerede frakturer skal behandles med mitella 3 uger og bør følges op i ambulatoriet med røntgen inden for et par uger. Efterfølgende stillingtagen til genoptræning (instruktion ved fysioterapeut eller kommunal genoptræning (ved sværere demens evt. ingenting)). I reglen ingen yderligere kontrol.

Tuberculum majus fraktur: selv små dislokationer ved yngre kræver hyppig kontrol, da de ofte skrider på grund af trækket fra supraspinatussenen. Derfor røntgen kontrol efter 1 uge. Kræver ofte operation og SKAL konfereres dagen efter, hvis der er dislokation.

Operativ behandling
Protese ved 4-partsfrakturer og luksationsfrakturer, evt. ved 3-partsfrakturer ved osteoporotiske patienter, især når den ene part er tuberculum majus.
Osteosyntese bør i videst mulige omfang forsøges ved yngre, ikke osteoporotiske patienter.

Operation foregår under indlæggelse. Behøver ikke være akut, kan godt vente nogle dage.

Corpus humerifrakturer

Corpus humeri frakturer behandles som udgangspunkt konservativt med sarmientobandage. Denne anlægges af ortopædkirurgisk ergoterapeut om muligt på skadesdagen eller snarest derefter. På hverdage kontaktes Terapiafdelingen på telefon 7842 7800 inden kl. 18.00 (fredage dog 16.00) eller dagen efter for aftale om tid og sted. På helligdage og i weekender kontaktes den ortopædkirurgisk ergoterapeut på telefon 7842 7880 inden kl. 12.30 eller dagen efter.

I ventetiden på sarmientebandagen og de første dage efter bandageanlæggelsen behandles med mitella. Når sarmientebandagen er anlagt og de værste smerter har fortaget sig behøver patienten ikke anvende mitellaen længere. Armen må bruges efter evne inden for smertegrænsen.

Kontrol: røntgen (stillingskontrol) efter anlæggelse af sarmientobandagen og igen i ambulatoriet efter 6 -8 uger. Der må påregnes en bandageringstid på 8 – 12 uger. Bandagen seponeres når der er røntgenologisk og klinisk heling (bandagen fjernes midlertidigt og der testes for løshed).
Det skal noteres, hvordan kredsløb og neurologi er i armen (obs. påvirkning af nervus radialis) både ved primærundersøgelse og ved efterfølgende kontroller.

Ved større dislokation, nervus radialis påvirkning eller åben fraktur konfereres med bagvagt.

Distale humerusfrakturer
Se desuden Dansk Selskab for Skulder Albue Kirurgi DSSAK retningslinje


Udislocerede frakturer og minimalt dislocerede frakturer uden ledinvolvering behandles konservativt med vinkelgipsskinne i 3 – 4 uger. Røntgenkontrol efter en uge (dog ikke ved helt udislocerede frakturer) og ved afbandagering. Herefter fysioterapi.

Dislocerede frakturer indlægges til operativ behandling. Operationen behøver ikke foregå akut, men kan med fordel udskydes til egnet operatør (skulder- albuekirurg) er til stede. Der skal foreligge CT-scanning af albuen, gerne med 3 D-rekonstruktion, inden operationen. I OP-tilmelding udbedes præoperativ antibiotika, blodtomhed, gennemlysning. Normalt skal der gøres osteosyntese med specialskinner = Mayoskinner, (aldrig K-tråde hos voksne), evt. skruer alene.
Ved intraartikulære dislocerede distale humerusfrakturer hos voksne vil der, på trods af korrekt behandling, så godt som altid opstå følger i form af nedsat bevægelighed, hvilket patienten bør informeres om.

Ved meget komminutte frakturer hos ældre kan operation med albue (hemi) alloplastik være en mulighed. I så tilfælde tages kontakt til skulder- albuesektoren, ortopædkirurgisk afdeling, Århus, hvor operationen i givet fald udføres. CT-scanning skal foreligge.


Børn


Proksimale humerus frakturer

Relativt sjældne (1 % af alle børnefrakturer) Det kan dreje sig em enten physefrakturer eller metafysære frakturer. I begge tilfælde er remodelleringspotentialet meget stort og behandlingen derfor næsten altid konservativ.

Den konservative behandling består i almindelig mitella i ca 3 uger, evt fixeret mitella den første uge ved større dislokation. Røntgenkontrol ved afbandagering. Minimalt dislocerede frakturer kan afsluttes til egen læge uden røntgenkontrol. Fysioterapi er i reglen ikke nødvendigt.

Hos ældre børn (> 12 år) med betydelig dislokation kan lukket eller åben reposition med K-trådsfixation være indiceret.

Corpus humerifrakturer

Behandlingsprincipper afviger ikke væsentligt fra behandlingen hos voksne. Stort set altid konservativ behandling. Bandageringstid kortere, ofte ikke mere end 4 uger. Sarmientobandage kan vanskeligt tilpasses mindre børn. I stedet kan fixeret mitella eller U-skinne i gips/termoplastisk materiale anvendes.

Distale humerusfrakturer

Supracondylær

Den hyppigste fraktur i distale humerus. Udislocerede og minimalt til moderat dislocerede frakturer behandles konservativt med vinkelgipsskinne i 3 uger. De udislocerede kan afsluttes til egen læge. De minimalt til moderat dislocerede bør røntgen kontrolleres efter ca en uge for at fange en eventuel sekundær dislokation.

Se efter intra artikulær ansamling (prøv at stille på kontrasten så bliver det tydligere):
:

Dislocerede (se figur) frakturer behandles med reposition og osteosyntese med 2 k-tråde. Kar og nerve-forhold skal på skadestuen nøje undersøges og dokumenteres da hyppigheden af neurovaskulær påvirkning ved dislocerede frakturer er høj. Ved tegn til vaskulær påvirkning er der indikation for akut operation med omgåelse af fasteregel. Oftest er der tale om karspasmer der retter sig efter reposition. Er Kar og nerveforhold i orden kan indgrebet vente til dagtid den følgende dag.Dislokation: En linie langs forsiden af humerus går normalt igennem midterste 1/3 del af capitulum humeri. Hvis hele capitulum ligger bagved denne linje skal der reponeres og osteosynteres i GA. Hos børn under 4 år tillades lidt større dislokation.
Udisloceret type 1:

Disloceret type 2:


Vinkelgips og k- tråde fjernes efter 3- 4 uger. Ved større børn kan k-tråde evt. fjernes i ambulatoriet uden bedøvelse, hvis det kan aftales med forældre på forhånd. Ellers fjernelse i anæstesi på DKC. Fysioterapi er i reglen ikke nødvendig efterfølgende. Forældrene skal dog informeres om at der ofte går flere måneder inden barnet opnår normal bevægelighed.

Husk at vurdere at caput radii er på plads, ved at kontrollere at en linje gennem radius går gennem centrum af capitulum humeri:

Undersiden af ulna skal være helt lige:

Ved en bowing ulna ses ofte caput radii luksation:


Lateral condylfraktur

Disse er typisk Salter Harris type IV frakturer og derfor kan kun minimal dislokation accepteres. Er en de få børnefrakturer hvor nonunion kan være et problem. Kan inddeles i følgende 4 typer.

I: Udisloceret,

II: Minimalt disloceret (< 2 mm)

III: moderat disloceret (2 – 4 mm)

IV: Fuldt disloceret med rotation

Type I og II kan behandles konservativt. Pga muskel- og ligament-træk er der tendens til sekundær dislokation. Bandagering i høj vinkelgips med underarm i supination (for at mindske muskeltræk). Ugentlige rtg. kontroller. 5 ugers bandageringstid efterfulgt af rtg. kontrol.

Type III og IV behandles altid operativt med (åben) reposition og fixation med enten k-tråde eller skruer. Bandagering i høj vinkelgips med underarm i supination. Gips og k-tråde fjernes først efter 5 uger! Der er risiko for komplikationer i form af cubitus varus og nervus ulnaris påvirkning

Medial epicondylfraktur

Ses ofte i forbindelse med albueluxation hos børn. Epicondylfragmentet kan blive fanget i albueleddet, hvilket udgør absolut operationsindikation. Øvrige tilfælde kan langt hen ad vejen behandles konservativt med vinkelgips, idet selv betydelig displacering (op til 10 mm) tolereres godt . Der vil ved større displacering oftest ikke opnås ossøs heling, men dette har tilsyneladende ingen funktionel betydning. Albue instabilitet og nervus ulnaris påvirkning er dog operationsindikation.


Intercondylære frakturer og medial condylfraktur (trochleafraktur)

Meget sjældne. Udtalt tendens til dislokation pga. muskeltræk. Derfor oftest operativ behandling med åben reposition og Skrue/k-trådsfixation. Hvis konservativ behandling, da ugentlig rtg. kontrol. Bandagering i høj vinkelgips i 3 uger

Lateral epicondylfraktur

Sjælden. Behandles konservativt med vinkelgips i 3 uger, med mindre der tydelig instabilitet. I sidstnævnte tilfælde operation.

Juli 2014